FEGATRAMER - PREVENCION DE RISCOS LABORAIS

Fegatramer.es
Estudo para a avaliacion do sector do transporte de mercadorias Guía de prevención de riscos laborais. Fegatramer Manual de uso do tacógrafo

Ámbito de aplicación

A Federación Galega de Transporte de Mercancías, FEGATRAMER, é unha entidade sen ánimo de lucro, que agrupa a empresarios de transporte de todo o territorio da CCAA de Galicia. Constitueseem Santiago de Compostela o día 3 de xullo dese mesmo ano. Nace co obxectivo fundamental da coordinación e defensa dos intereses do sector do transporte de Galicia, sendo elixido como o seu primeiro

O ámbito territorial de FEGATRAMER, é o rexional, i está composta por sete asociacións provinciais, con preto de 1.500 empresas de transporte e a loxística, mais de 5.500 vehículos e 10.000 traballadores.

Segundo o Ministerio de Fomento, o número de empresas de Transporte en Galicia no ano 2011 ascende a 7.537 empresas de transporte público de mercancias, das cales mais de 3.500 son empresarios autónomos, (autopatronos), nos que a mesma persoa é empresario e conductor

Nº AUTORIZACIONS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS EN GALICIA
MDP-E: Autorizacións de transporte pesado en Galicia: 4.977
MDL-E: Autorizacións de transporte lixeiro en Galicia: 2.560
O número de condutores profesionais de transporte público de mercancías por estrada de Galicia situase entorno 27.350 conductores

Vehículos Ligeros:
Galicia: 5.699 (MDL-E)

Por Provincias
EN A CORUÑA: 2.316
EN LUGO: 781
EN OURENSE: 531
EN PONTEVEDRA: 2.071

Vehículos Pesados :
Copias Autorizadas de Autorizacions de Servicio Público Pesado de Mercancías por estrada, (unha por vehículo). (Datos do Ministerio de Fomento xuño de 2011).

Total de Galicia:
GALICIA
MDP-E: 16.772

Por Provincias:
A Coruña
MDP-E: 6.127

Lugo
MDP-E: 3.589

Ourense
MDP-E: 1.945

Pontevedra
MDP-E: 5.111


Persoas ocupadas

O volume de emprego xerado en Galicia polas empresas de transporte público de mercadorías por estrada supera os 30.000 postos de traballo directos e unhos 20.000 indirectos, en todo caso as empresas do sector, desplazan mais do 80% das mercaderías producidas na nosa Comunidade, por elo e pola sua situación xeográfica periférica en España i Europa, é clave para actividade económica de Galicia.

No transporte público de mercaderías por estrada, case o 90% do persoal son conductores profesionais, unhos 27.350 dos cales unhos 3.500 son autopatronos, (empresários autônomos e conductores o mesmo tempo), na actualidade atópanse desempregados perto do 20%, unhos 5.000 conductores profesionais, por mor da crise.

De todos estes datos, dedúcese o carácter estratéxico que esta actividade ten para a economía galega, sendo motor imprescindible para o desenvolvemento doutros sectores produtivos que dependen deste servizo.

A actividade do transporte por estrada non está exenta de riscos, e en ocasións non se teñen éstes en conta cedendo ante factores relacionados coa rendabilidade das empresas, afectando seriamente á seguridade dos usuarios das vías públicas e dos propios traballaodres i empresários do sector. Problemas como a falta de tempo no exercicio diario da profesión, a competitividade e carencia de coñecementos técnicos levan a obviar algúns dos riscos existentes.

Por elo, é necesario seguir traballando na difusión e información sobre os riscos laborais da actividade, a normativa aplicable e as medidas de prevención axeitadas para previr os accidentes i enfermedades profesionais do transporte. I elo no marco da aplicación de políticas de seguridade e prevención laboral nas empresas e pasando, necesariamente, pola concienciación de todos os axentes implicados, empresairos, xestores das empresas e o persoal das mesmas.

Tendo en conta o contorno no que se move a actividade do transporte, deseñouse a presente páxina Fegatramer prevencíon, para axudar e informar sobre os riscos laborais propios da actividade do transporte de mercancias por estrada, as suas consecuencias, as normativas e medidas preventivas aplicables.

Importante pode ser a entrada en vigor no sector do transporte de mercancías por estrada da formación obligatoria de conductores profesionais, RD 1032/2007 de Formación Obrigatoria de Condutores Profesionais, CAP, que en Galicia afectará os 27.350 conductores do transporte público e que incidirá na formación dos conductores en materias como a seguridade víal e saúde laboral.

voltar á páxina anterior

C\ Laverde Ruíz Nº6 Bajo - Teléfono: 981 59 75 00 - Fax: 981 59 86 20 - fegatramer@fegatramer.es

creado por: versiongalega/adptacionalalopd