Fegatramer

PEAXES NAS AUTOVÍAS DE GALICIA

Imagen.

PEAXES NAS AUTOVÍAS DE GALICIA

O Goberno de España, a través dos medios de comunicación vén informando da súa intención de establecer peaxes nas autovías, é máis, a Ministra de Transportes, que aínda non se presentou nin se ten reunido cos representantes das empresas do  modo de transporte principal do país, como é a estrada, dixo recentemente que traballan nun texto de Anteproxecto de Lei coa intención de aprobalo en Consello de Ministros antes de que acabe o ano, para que a curto plazo desenvolver os instrumentos normativos e crear a infraestrutura técnica necesaria na rede viaria que permita implantar o sistema de pago das peaxes.

Ata a data as organizacións do sector do transporte por estrada seguen sen ser recibidos, e menos informados por parte do Ministerio de Transportes sobre a súas intención sobre o sector do transporte público de mercadorías por estrada e tamén sobre as peaxes,  medida drástica e de grande  impacto económico no só sobre o sector do transporte, senón sobre toda a economía de España. E todo elo, pese  ao compromiso do Goberno español, subscrito en xullo de 2019 co sector, de non implantar ningunha medida recadatoria polo uso das estradas sen o consenso previo coas asociacións de transportistas. Galicia, sería unha das Comunidades máis afectadas,  e despois de decenios sufrindo o abandono dos sucesivos Gobernos Centrais, das abusivas peaxes da AP-9,  agora dinnos que imos ter que pagar por usar unhas autovías que chegaron tarde mal e arrastro para tratar de paliar en parte o abandono e o illamento  durante anos dunha Comunidade periférica como Galicia, polo que só podemos decir NON AS PEAXES

------------------------------

PEAJES EN LAS AUTOVÍAS DE GALICIA

El Gobierno de España, a través de los medios de comunicación viene informando de su intención de establecer peajes en las autovías, es más, la Ministra de Transportes, que aún no se presentó ni se ha reunido con los representantes de las empresas del modo de transporte principal del país, como es la carretera, dijo recientemente que trabajaban en un texto de Anteproyecto de Ley con la intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de que acabe el año, para a corto plazo desarrollar los instrumentos normativos y crear la infraestructura técnica necesaria en la red viaria que permita implantar el sistema de pago de los peajes.

Hasta la fecha las organizaciones del sector del transporte por carretera siguen sin ser recibidos, y menos informados por parte del Ministerio de Transportes sobre sus intenciones sobre el sector del transporte público de mercancías por carretera y también sobre los peajes, medida drástica y  gran impacto económico no solo sobre el sector del transporte, sino sobre toda la economía de Galicia y de España.

Y todo ello, pese al compromiso del Gobierno español, suscrito en julio de 2019 con el sector, de no implantar ninguna medida recaudatoria por el uso de las carreteras sin el consenso previo con las asociaciones de transportistas. En relación con todo ello, destacar que Galicia, sería una de las Comunidades más afectadas, y  después de decenios sufriendo el abandono de los sucesivos Gobiernos Centrales y de los abusivos peajes de la AP-9, ahora nos dicen que vamos a tener que pagar por usar unas autovías que llegaron tarde mal y arrastro para tratar de paliar en parte el abandono y el aislamiento durante años de una Comunidad periférica como Galicia, por lo que solo podemos decir NO a los peajes.

Creado por: versiongalega.com

Este sitio usa cookies para almacenar información necesaria para su funcionamiento. Entendemos que al visitar nuestra página está ofreciendo su consentimiento para el uso de cookies.
Leer nuestra política